ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அளவில்லா கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை ஆற்றி வரும் நமது குழு தற்பொழுது மாணவர்களின் மேற்படிப்பு(NEET / நீட் ) மற்றும் அரசு பணிகளுக்கான (TNPSC ) நுழைவுத்தேர்வினை எளிமையாக வெல்லும் வகையில் இந்த தளத்தினை வடிவமைத்து உள்ளது .

Welcome to OTI365 - OTI365 Readily Available for

ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அளவில்லா கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை ஆற்றி வரும் நமது குழு தற்பொழுது மாணவர்களின் மேற்படிப்பு(NEET / நீட் ) மற்றும் அரசு பணிகளுக்கான (TNPSC ) நுழைவுத்தேர்வினை எளிமையாக வெல்லும் வகையில் இந்த தளத்தினை வடிவமைத்து உள்ளது .


we-r-img-1

TNPSC CCSE Group IV Tamil Medium 3Months

4 + Mock Test

301 + chapter based test

500 300
VIEW MORE BUY NOW FREE TEST
we-r-img-1

TNPSC CCSE Group IV Tamil Medium 6Months

6 + Subject based test

291 + chapter based test

1000 750
VIEW MORE BUY NOW FREE TEST
we-r-img-1

TNPSC CCSE Group IV Tamil Medium

34 + Mock Test

7 + Subject based test

390 + chapter based test

1500 750
VIEW MORE BUY NOW FREE TEST

TNPSC - நடப்புகால நிகழ்வுகள் Practice Test

Why OTI?

Exam Made Easy! Online Test India is the most powerful online test-making software to help you streamline the entire process of test creation, generating results and analyzing results.

Unlimited Access

A User friendly OTI gives unlimited access and unlimited test creation. Continuous Revision makes you sharper and gives good result in exams.

why-oti-detail-img
why-oti-detail-img-1

Detailed Reports

All the test results are calculated instantly and the test reports are in the form of graphical and tabular format. The automated grading system compares the students' performance easily.

why-oti-detail-img-1

Randomization

5+ randomizing options to help extend the life of your tests by making it more difficult for test takers to recognize item sequences and share test questions

why-oti-detail-img-2